Ungdommens valg 2021: – Jeg ville bygget tunnel under Hadselfjorden

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valgkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Navn:Lena Arntzen

Alder: 44

Parti: Høyre

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang?

Jeg ble tidlig introdusert for politikk siden jeg vokste opp med politisk aktive foreldre. Jeg så at politikk tok mye av tiden deres, og konkurrerte litt med min tid, så det var tider jeg i barndommen nesten la politikken litt «for hat», og var fast bestemt på at jeg aldri skulle holde på med politikk. Det holdt jeg veldig lenge, og jeg måtte flytte til Hadsel for å finne ut at politikk var interessant og givende å være med på. Jeg flyttet til Hadsel i 2011, og i 2013 begynte jeg å kjenne på et lite savn etter å igjen være en del av et politisk miljø, så da meldte jeg meg inn i Hadsel Høyre. Jeg var med andre ord 36 år gammel. Da begynte jeg å gå på medlemsmøter og deltok aktivt i enkelte saker. Det var ikke før jeg ble leder av Hadsel Høyre i 2017 at jeg ble nødt til å ta ansvar for alvor. 

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?

Det er flere gode grunner til å velge Høyre, men det som avgjorde valget for meg i 2013 var dette med at Høyre er opptatt av valgfrihet og at folk må få lov til å gjøre egne valg. Eksempelvis innenfor helse og velferd. Det er viktig å ha gode offentlige tilbud, men det viktigste for meg er ikke hvem som leverer tjenestene, men at tjenestene er gode. Det betyr at om jeg må velge mellom en kommunal barnehageplass eller plass i en privat barnehage, velger jeg den barnehagen som har det beste tilbudet for barnet mitt. 

En annen årsak var at jeg oppfattet Høyre som et parti som hadde god kunnskap om næringslivet og næringslivets behov. Det har jeg fått bekrefta opp igjennom årene at Høyre er, og jeg har lært mye om næringspolitikk etter at jeg kom inn i Høyre.  

En annen ting er Høyres holdning til større fagmiljøer og sterkere kommuner. Jeg skjønner at det ikke er musikk i alles ører, men man må hele tiden veie tilbud opp mot forsvarlighet. Man må vekte kvalitet opp mot tilgjengelighet. 

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor?

Nei, det har jeg i grunnen aldri gjort. Jeg har forståelse for at man innad i et parti ikke kan være enige om alt, og jeg mener vi må forholde oss til det, og heller prøve å se det store bildet. Enkeltsaker man er uenige om vil alltid være der.

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?

Jeg tror at ungdommer vil ha ulikt utgangspunkt for engasjement, og hva det vil gi dem, men om jeg skal generalisere vil jeg fremheve at man lærer utrolig mye i politikken. Man lærer om lokalsamfunnet, storsamfunnet og hvordan politiske prosesser foregår. Man blir også bedre kjent med seg selv i forhold til at man oppdager hvilke saker som engasjerer, og hvilke saker som ikke engasjerer. Jeg var for eksempel ikke helt bevisst på at jeg har en del konservative holdninger før jeg ble med i politikken, og måtte ta stilling til verdispørsmål. I politikken blir man utfordret på holdninger og verdier, og man kan bli utfordra på å forsvare dem, og man blir tvunget til å tenke; hvorfor mener jeg egentlig dette? Er det en gammel fordom som ligger i bunnen her? 

I politikken lærer man seg å søke etter gode løsninger, og å samarbeide med andre. Det ligger mye læring i å lære seg hvordan man må argumentere for å få gjennomslag i ei sak, og man lærer seg å forberede seg. 

En siste ting jeg vil fremheve at man lærer, er økonomi. Jeg er selv helseutdannet, og hadde ikke peiling på verken regnskapsføring eller å lese budsjetter. Regnskapsføring kan jeg fortsatt ikke, men jeg har lært hvordan man leser et budsjett. Det har jeg lært av dyktige partikolleger, og det er for øvrig noe jeg nesten glemte å si. I politikken får man nye og interessante bekjentskaper. I Høyre har jeg fått mange som jeg tar med meg resten av livet.  

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

Nå er mitt parti med og styrer kommunen, så da må spørsmålet være: Hvis vi hadde alle pengene vi ønsket oss, hva ville vi gjennomført først?

Svaret her er at det er mye vi ville gjennomført. Sannsynligvis ville vi starta med å få på plass en flerbrukshall for gym og svømming for elevene på Stokmarknes. Dette er det viktig å få på plass. Deretter ville vi nok fått i gang ungdomsklubben på Melbu, og gitt støtte til turnhallen. Sentrum i Stokmarknes ville fått et løft, og vi ville løst parkeringsutfordringene i sentrum. 

Deretter tror jeg vi hadde gått til ansettelse av en person til i kommunen som kunne jobbet med næringsarbeid. Jeg ser hvor betydningsfullt næringssjefens arbeid er for kommunen, og jeg tror vi ville profittert på å ha enda en dedikert og komplementær ressurs i næringsarbeidet. For å bruke et litt slitt uttrykk; vi har en fremoverlent kommune i næringssammenheng, og det er viktig å holde oppe trykket i det gode arbeidet som gjøres. 

Ut over dette er det viktig for Høyre at man har god kvalitet på tjenestene som leveres til både barn, unge, eldre, pårørende osv. En litt langsiktig drøm jeg har, er å en dag kunne få samlokalisert de tjenestene vi har i kommunen som jobber med barn og unge. Det vet jeg har betydningen for det tverrfaglige arbeidet som gjøres, og da spesielt mot gruppene med sårbare barn. Det er viktig å se disse barna, og å få til ei tverrfaglighet rundt dem som gjør at vi kan hjelpe dem og deres familier på best mulig måte. 

Jeg ville nok også sett på hvordan vi kan få et bedre skolebygg på Innlandet. Den skolen er ikke bra slik den står i dag. Den er både slitt og alt for stor. 

Det er mye annet også som kunne vært nevnt her, men det er vanskelig å se for seg ubegrensa med penger, når det man er vant til å tenke er at vi har for lite penger 🙂 

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

Tre ting:

1. Jeg ville starta en prosess med å jobbe frem ei løsning hvor vi la ned Nordland fylkeskommune, og fortsatt regionreformen hvor målet er å få slått sammen kommuner til større enheter. Om kommunene blir større vil vi ikke lengre ha behov for en fylkeskommune. Jeg tror vi må være ærlige å innrømme at det heller ikke er heldig å ha en fylkeskommune som er politisk styrt av andre partier enn de som sitter i regjering på Stortinget. Det blir alt for mye bråk om hvem som får penger til hva, og Nordlendingen er taperen. 

2. Jeg ville bygget tunnel under Hadselfjorden og gått inn med sterkere subsidiering av kortbanenettet og flyreiser der. Samferdsel er helt avgjørende for vår bosetting i distriktene. Samferdsel hadde fått en stor budsjettpost, og i lys av nedleggelsen av Nordland fylkeskommune, ville alle fylkesveier blitt riksveier. De ville fått en velfortjent oppgradering slik at både biler og myke trafikanter kan ferdes trygt langs veiene, med korte avstander. 

3. Jeg ville sikra flere gode, desentraliserte utdanningstilbud i distriktene. Distriktene  trenger å utdanne både ungdommer og voksne, og det er viktig at denne utdanningen skje lokalt slik at vi kan motvirke trenden med at ungdom flytter ut, og ikke kommer tilbake. Erfaringstall viser at mange ungdommer velger å bosette seg på stedet hvor de studerer. Det er også viktig å tilby en bredde i utdanningsretningene.